BAP 2019-1, Centro mar Punta Porvenir (exp 25jan2020)